EnglishFrenchPolish

Reklamacje

Jeżeli masz zastrzeżenia i chcesz złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Cofidis S.A. Oddział w Polsce możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów:

 • elektronicznie – wysyłając korespondencję na dedykowany adres e-mail: reklamacje@cofidis.pl bądź korzystając z formularza kontaktowego – jest to najwygodniejsza forma komunikacji.
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 340 80 00,
 • listownie wysyłając korespondencję na poniższy adres naszej siedziby:

Cofidis S.A. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Cofidis S.A.

Formularz Kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie pisemnie lub telefonicznie. Ponieważ wszystkie rozmowy z konsultantami są rejestrowane, kontynuowanie rozmowy oznacza zgodę na rejestrowanie jej przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób:
  kierujących do nas zapytania
  objętych rejestracją rozmowy telefonicznej

  Cofidis S.A

  Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Cofidis S.A. Oddział w Polsce  oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli zgłaszający reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie.

  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w ww. terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania.
  Spory wynikające z Umowy mogą być rozstrzygane pozasądowo, za pośrednictwem miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów lub za pośrednictwem Rzecznika Finansowego (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).
  W sprawach ochrony konsumentów organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Ponadto informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Cofidis Facebook

  Cofidis LinkedIn

  Grupa Cofidis

  Ekipa Cofidis