EnglishFrenchPolish

Reklamacje

Jeżeli masz zastrzeżenia i chcesz złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Cofidis S.A. Oddział w Polsce możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów:

 • elektronicznie – wysyłając korespondencję na dedykowany adres e-mail: reklamacje@cofidis.pl bądź korzystając z formularza kontaktowego – jest to najwygodniejsza forma komunikacji.
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 340 80 00,
 • listownie wysyłając korespondencję na poniższy adres naszej siedziby:

Cofidis S.A. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Cofidis S.A.

Formularz Kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpopolska@cofidis.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kierujących do nas zapytania.

  Cofidis S.A

  Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Cofidis S.A. Oddział w Polsce  oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli zgłaszający reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie.

  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w ww. terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania.
  Spory wynikające z Umowy mogą być rozstrzygane pozasądowo, za pośrednictwem miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów lub za pośrednictwem Rzecznika Finansowego (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).
  W sprawach ochrony konsumentów organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Ponadto informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Cofidis Facebook

  Cofidis LinkedIn

  Grupa Cofidis

  Ekipa Cofidis