Jak złożyć reklamację?

Jeżeli masz zastrzeżenia i chcesz złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów:

  • mailowo - wysyłając korespondencję na adres: reklamacje@cofidis.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na tej stronie,
  • telefonicznie pod numerem 22 340 80 00,
  • listownie - wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby: Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ul. Domaniewska 39A,02-672 Warszawa
  • przez stronę – klikając Złóż reklamację i wypełniając formularz reklamacyjny.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres do korespondencji
  • zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce wraz ze szczegółowym opisem
  • oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeżeli zgłaszający reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie).

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w ww. terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia i okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania.

Wypełnij formularz reklamacyjny, abyśmy jak najszybciej mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.

Spory wynikające z reklamacji

Spory wynikające z Umowy mogą być rozstrzygane pozasądowo, za pośrednictwem miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów lub za pośrednictwem Rzecznika Finansowego (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

W sprawach ochrony konsumentów organem nadzoru jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w EU. Platforma znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr/.