EnglishFrenchPolish
Home » Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W SERWISIE INTERNETOWYM ADMINISTROWANYM PRZEZ COFIDIS S.A.

[data ostatniej aktualizacji: 03.03.2023]

Zawartość (treść):
I. Informacje wstępne
II. Administrator
III. Proces przetwarzania danych osobowych
IV. Postanowienia końcowe

I. Informacje wstępne
Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób, którychdane przetwarzamy, znajdują się w zakładce RODO.

Szczegółowe informacje o przetwarzania danych z wykorzystaniem technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie.

W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który możesz znaleźć na naszej witrynie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.

II. Administrator
Administratorem danych osobowych jest Cofidis S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul.Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253846, posiadający numer NIP: 1080001811.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer): dpopolska@cofidis.pl.

III. Proces przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO,
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:
1) Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych
2) Okres przechowywania danych osobowych,
3) Odbiorcy danych osobowych,
4) Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
5) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
6) Konsekwencje niepodania danych osobowych.

1. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Cele przetwarzani danych

Twoja zgoda

W niektórych przypadkach potrzebujemy
Twojej zgody, aby przetwarzać Twoje dane osobowe, np. aby przekazać Twoje
dane do ubezpieczyciela, który będzie mógł przedstawić Ci ofertę
ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu, lub aby nagrywać rozmowy telefoniczne

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Działania zmierzających do zawarcia i wykonywania
umowy

Potrzebujemy Twoich danych osobowych,
aby podjąć działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy, której
jesteś stroną, np. umowy o udzielenie finansowania, umowy poręczenia

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Potrzebujemy Twoich danych osobowych,
aby wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, np. z ustawy o kredycie
konsumenckim, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu czy ustawy o rachunkowości

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Nasz prawnie
uzasadniony interes

W niektórych przypadkach przetwarzamy
Twoje dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji
naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. udzielenie odpowiedzi na
skierowane do nas zapytanie, prowadzenie działań marketingowych, dochodzenie
lub obrona roszczeń

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności przez czas niezbędny do wykonania umowy, załatwienia żądania, reklamacji lub gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

3. Odbiorcy danych osobowych
Podane nam dane osobowe udostępniamy:
1) stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań: administracja i
utrzymanie zasobów informatycznych, w tym poczty elektronicznej, strony internetową, systemu nagrań rozmów telefonicznych, a także działania marketingowe i reklamowe, prowadzenie ankiet i badań satysfakcji klienta.
W takim wypadku przekazanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie podpisanych umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub stosowania odpowiednich instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej;
2) innym odbiorcom, jednak czynimy to jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach na podstawie przypisów prawa lub za Twoją zgodą: biurom informacji kredytowej i gospodarczej, ubezpieczycielom, urzędom, bankom, audytorom, kancelariom prawnym, kurierom.

4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przeciwnym wypadku jesteśmy zobowiązani Cię o tym poinformować i zapewnić odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów określonych w RODO, m.in. za pomocą standardowych klauzul umownych.

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie

Podstawa prawna przetwarzania

Twoja zgoda

zawarcie
i wykonanie umowy

wykonanie obowiązku prawnego

nasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prawo do cofnięcia zgody

TAK

NIE

NIE

NIE

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

TAK

TAK

TAK

TAK

prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

TAK

TAK

TAK

TAK

prawo przeniesienia danych osobowych

TAK

TAK

NIE

NIE

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

NIE

NIE

NIE

TAK

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

TAK

TAK

TAK

TAK

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie IV.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Twoja
zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów
przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów

zawarcie
i wykonanie umowy
(art. 6 ust.
1 lit. b RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy;
brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie

wykonanie
obowiązku prawnego

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg prawny nałożony przepisami
prawa

nasz prawnie
uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych w celach komunikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do
osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie
tych celów

 

IV. Postanowienia końcowe
Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).
Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: kontakt@cofidis.pl, telefonicznie pod numer +48 22 340 80 00 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.

Cofidis Facebook

Cofidis LinkedIn

Grupa Cofidis

Ekipa Cofidis